top of page

wersja PLN/2018.06

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Częścią Ogólnych warunków sprzedaży jest także regulamin reklamacji

Ogólne warunki sprzedaży dla osób zarejestrowanych w IREW (aplikacja internetowa irew-eev i aplikacja dla telefonów komórkowych irew-eev mobile) spółki NYSA international a.s. z siedzibą w Pradze, adres: Bryksova 762/44, Praha - Černý Most, kod pocztowy 198 00, dla osób prawnych, fizycznych i osób prywatnych.

Ogólne warunki sprzedaży określają zasady i obowiązki wynikające ze stosunków handlowych między Operatorem systemu i wszystkimi użytkownikami systemu IREW. Użytkownik związany jest postanowieniami niniejszych ogólnych warunków sprzedaży w całym okresie używania systemu IREW, w tym jego wersji próbnych lub testowych.

System IREW w rozumieniu niniejszych ogólnych warunków sprzedaży obejmuje:

 • aplikację internetową IREW-EEV,

 • aplikację na telefony komórkowe IREW-EEV MOBILE,

 • kartę identyfikacyjną IREW eID CARD EEV.

 

Operatorem systemu IREW w rozumieniu niniejszych ogólnych warunków sprzedaży jest właściciel kodu źródłowego i administrator systemu IREW’EEV - spółka NYSA international a.s.

 

Użytkownikiem systemu IREW w rozumieniu niniejszych ogólnych warunków sprzedaży jest każda osoba prawna lub fizyczna, które przegląda, czyta lub zapisuje w aplikacjach IREW’EEV lub IREW’EEV MOBILE bez względu na to, czy posiada, lub nie bezpośrednie aktywne konto. 

IREW'EEV

 Specyfikacja współpracy  

Specyfikacja współpracy

Operator udziela użytkownikowi za darmo prawo na używanie systemu IREW. Użytkownik posiada dostęp do platformy za pomocą unikatowego konta i w zakresie określonych uprawnień użytkownika.

Platforma IREW 

Platforma zapewnia środowisko do utworzenia i administracji indywidualnego konta osoby prawnej lub fizycznej, środowisko do wyszukiwania osób i informacji o osobach oraz szereg innych funkcji, których specyfikacja podana jest na stronie IREW lub w materiałach promocyjnych operatora.

Autentyczność danych w rejestrze stanowi nasz główny priorytet, który jednocześnie leży w interesie wszystkich użytkowników rejestru. Dlatego potrzebujemy zweryfikować dane, które wprowadzane są do rejestru, na podstawie dokumentów osobistych. Dokumenty osobiste są używane wyłącznie do powyższych celów.

Użytkownik przekazuje dane o swojej osobie za darmo i dobrowolnie. W szczególności przekazuje dobrowolnie kopię dowodu osobistego lub paszportu. Powyższe dokumenty służą tylko i wyłącznie do kontroli danych wprowadzonych do rejestru w trakcie rejestracji oraz w celu zapobiegania wielokrotnemu wprowadzeni osób do rejestru.

 

Użytkownik wyraża zgodę na to, że osoby trzecie mogą przeprowadzać jego ocenę w oparciu o własne subiektywne poglądy i że taka ocena może być udostępniona w rejestrze wszystkim ZAREJESTROWANYM osobom. Osoby niezarejestrowane nie mają dostępu do tych informacji.

 

Użytkownik wyraża zgodę na to, aby, jeśli w rejestrze poda informacje o swoim zdrowiu, używanych lekarstwach lub inne dane dotyczące jego zdrowia, powyższe informacje były udostępnione wszystkim ZAREJESTROWANY osobom. Osoby niezarejestrowane nie mają dostępu do tych informacji.

 Aktywacja konta 

Aktywacja konta 

Osoby prywatne - rejestracja osoby w rejestrze IREW jest możliwa tylko za pośrednictwem spółki lub instytucji

Rejestracja osoby prywatnej może odbyć się tylko za pośrednictwem spółki, korporacji lub instytucji (zwanej dalej „rejestratorem”), która już jest zarejestrowana w rejestrze IREW i wspólnie z rejestrowaną osobą potwierdza prawdziwość i kompletność danych o osobie rejestrowanej.

Porozumienie o współpracy w systemie IREW zawierane jest w formie elektronicznej lub pisemnej za pomocą wypełnienie i wysłanie formularza - Wniosek o rejestrację w systemie IREW’EEV | Wniosek o wydanie karty identyfikacyjnej IREW, w którym użytkownik podaje podstawowe informacje o swojej osobie, dołącza zdjęcie dowodowe o wymiarach 4,5x3,5cm i potwierdza własnoręcznym podpisem.  Rejestrator zapisuje ten formularz razem z kopią dowodu osobistego lub paszportu w formacie PDF / 600 DPI w koncie rejestrowanej osoby lub wysyła pocztą na adres operatora IREW.

Następnie operator otworzy dla użytkownika konto o statusie „niezweryfikowanej osoby” i w terminie 3 dni roboczych przeprowadzi weryfikację zgodności danych wprowadzonych do systemu IREW z zapisanymi dokumentami osobistymi. Po sprawdzeniu danych i otrzymaniu zapłaty za wydanie karty identyfikacyjnej operator, w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów we wszystkich podanych formatach oraz otrzymania płatności i w zależności od tego, co nastąpi później, uaktywni konto użytkownika i wyśle kartę identyfikacyjną.

Operator ma prawo do odmowy aktywacji konta osoby, jeśli ma wątpliwości, że przekazane informacje są błędne, niekompletne lub kłamliwe. W takim przypadku operator zwróci opłatę za wydanie karty identyfikacyjnej na konto rejestratora.

Operator ma prawo do odmowy aktywacji konta osoby, jeśli dana osoba posiada już w systemie IREW inne aktywne konto.

Osoby prawne

Umowa o świadczenie usług w systemie IREW jest zawierana w formie elektronicznej za pośrednictwem wypełnienia formularza internetowego. Rejestracji osoby prawnej może dokonać tylko osoba (pracownik), która posiada odpowiednie upoważnienie do takich czynności. Warunkiem rejestracji jest

 • zapisanie wyciągu z rejestru sądowego do konta

 • wyrażenie zgodny na treść niniejszych warunków sprzedaży

 

Konto użytkownika osoby prawnej jest aktywne natychmiast po wprowadzeniu niezbędnych informacji, posiada jednak status “niezweryfikowanej osoby”. Operator w terminie do 3 dni roboczych po rejestracji dokona weryfikacji autentyczności danych na podstawie przedstawionych dokumentów (wyciąg z rejestru sądowego) i innych źródeł, które są dostępne, oraz zatwierdzi akces osoby (firmy) do stałego rejestru. Konto o statusie „niezweryfikowanej osoby” posiada także cały zakres funkcji i jest bez ograniczeń.

 

Operator może weryfikować autentyczność danych o spółce, na przykład za pomocą odbycia kontrolnego telefonu na numery podane na stronie internetowej użytkownika, w drodze pisemnego zapytania na publicznie znane adresy elektroniczne lub w inny sposób, który jest odpowiedni w stosunku do charakteru sprawdzanych informacji.

Operator ma prawo odmówić aktywacji konta osobie, jeśli ma wątpliwości, że przekazane informacje są błędne, niekompletne lub kłamliwe. Operator ma prawo odmówić aktywacji konta osobie, jeżeli dana osoba posiada już w systemie IREW inne aktywne konto.

 Karta identyfikacyjna IREW eID Card 'EEV  

ID card

IREW eID Card 'EEV

Opis karty identyfikacyjnej, jej funkcje, możliwości, zabezpieczenie i inne informacje podane są na stronie internetowej www.irew-eev.com/eID_Card

Wydanie karty identyfikacyjnej

Po kompletnej rejestracji osoby prywatnej w systemie IREW Operator IREW wyda rejestrowanej osobie kartę identyfikacyjną IREW eID Card ‘EEV i w terminie do 3 dni roboczych wyśle ją na adres rejestratora. Po jej otrzymaniu rejestrator zobowiązany jest sprawdzić zgodność danych zawartych na karcie identyfikacyjnej z rzeczywistością i przekazać kartę rejestrowanej osobie.

Zgubienie karty identyfikacyjnej

O ewentualnym zgubieniu lub kradzieży karty użytkownik zobowiązany jest poinformować bez zbędnej zwłoki operatora IREW, który kartę także bez zbędnej zwłoki zablokuje. Po uregulowaniu opłaty za wydanie karty operator wyśle, w terminie do 3 dni roboczych, kartę dodatkową (dodatkowe karty posiadają inny numer karty).

Zniszczenie / uszkodzenie karty identyfikacyjnej

O ewentualnym uszkodzeniu lub zniszczeniu karty użytkownik zobowiązany jest poinformować bez zbędnej zwłoki operatora IREW, który kartę także bez zbędnej zwłoki zablokuje. Po uregulowaniu opłaty za wystawienie karty operator wyśle, w terminie do 3 dni roboczych, kartę dodatkową (dodatkowe karty posiadają inny numer karty).

Ważność karty identyfikacyjnej

Okres ważności karty wynosi 5 lat i jego bieg rozpoczyna się z dniem, w którym operator wyda kartę. Okres ważności jest wyznaczony bezpośrednio na karcie. Po upływie okresu ważności użytkownik musi złożyć wniosek o wydanie nowej karty. Użytkownik otrzyma powiadomienie o terminie upływu okresu za pośrednictwem e-mailu z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Rejestr IREW oznaczy po upływie ważności kartę jako kartę nieodnalezioną.

Zmiany / fałszowanie karty identyfikacji

Szata graficzna karty znajduje się pod ochroną Państwowej Drukarni Walorów (Státní tiskárna cenin). Fałszowanie danych na karcie lub zmiany szaty graficznej karty nie są dozwolone. Sfałszowana lub uszkodzona karta identyfikacyjna jest nieważna.

 Obsługa systemu  

Obsługa systemu

System jest całkowicie zależny od dostępu do sieci Internet. System nie działa bez dostępu do sieci Internet. Szybkość systemu zależna jest od szybkości połączenia internetowego i od używanego sprzętu komputerowego.

Dane o użytkownikowi muszą być aktualne. Operator REW może użytkownika poinformować o ewentualnych brakach, o ile ustali, że dane o użytkownikowi są błędne lub niekompletne. Jeżeli użytkownik nie uzupełni lub nie dokona korekty swoich danych w terminie do 7 dni od otrzymania powiadomienia od operatora IREW, użytkownik wyraża zgodę na to, by operator IREW dokonał korekty bądź uzupełnienia danych na podstawie informacji w rejestrze sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej w imieniu i na odpowiedzialność użytkownika, Operator nie jest zobowiązany do przeprowadzenia takiego uzupełnienia.

Funkcjonalność i dostępność systemu osiągają zwykle poziom ok. 99,5%. W pozostałym czasie odbywa się utrzymanie lub upgrade systemu, które przeprowadzane są zwykle w dniach wolnych od pracy oraz w godzinach nocnych. O planowanej niedostępności systemu powiadamiani są wszyscy użytkownicy za pośrednictwem e-mailu z min. 24 godz. wyprzedzeniem.

Operator ograniczy planowane utrzymanie i aktualizacje w zależności od możliwości do godzin poza czasem pracy. Za czas pracy uważa się czas od godz. 7.00 do godz. 16.00 w dniach roboczych (poniedziałek - piątek).

 

Operator może wykonywać w ramach rozwoju i optymalizacji swoich produktów ich zmiany, o ile w wyniku tego nie zostaną ograniczone istotne charakterystyki sprawności produktów.

 

Dane, które przekazywane są przez oprogramowanie, mogą być ekstrahowane wyłącznie za pośrednictwem zintegrowanej funkcji eksportu lub drukowania. Do zautomatyzowanego użytkowania oprogramowania wymaga się pisemnej zgody operatora.

Wszelkie wyświetlane mapy (jeżeli ma takie wyświetlanie miejsce) - jak również wszelkie mapy geograficzne - podlegają ciągłym zmianom i nigdy nie są całkowitym odzwierciedleniem rzeczywistości. Operator nie jest zatem zobowiązany zapewnić poprawność wyświetlanych map i pozostałych danych. Świadczenie operatora ogranicza się do udostępniania, przetwarzania i wyświetlania danych dla użytkowników. To dotyczy także monitoringu urządzeń mobilnych użytkownika za pomocą aplikacji IREW’EEV MOBILE, o ile jest używana.

Operator nie przyjmuje gwarancji za poprawność i kompletność wszystkich związanych danych, jakimi są dowolnie edytowalne dane w kontach użytkowników.

 Ochrona danych / Tajemnica przedsiębiorstwa  

Ochrona danych / Tajemnica przedsiębiorstwa

Ochrona danych użytkowników jest opisana w odrębnym dokumencie OCHRONA DANYCH

Operator IREW gwarantuje, że dane otrzymane od użytkowników (w szczególności kopie dowodów osobistych lub paszportów) będą chronione w sposób, który odpowiada ich charakteru, i podejmie wszelkie środki, które są do niego dostępne, w celu ich ochrony.

Dane użytkowników są przechowywane w centrach danych w Pradze, a ich kopie zapasowe są przechowywane w centrach danych na terytorium Europy w szczególności na wypadek absolutnego wypadku systemu. Ochrona danych przed atakami w trakcie transmisji zapewniona jest za pomocą szyfrowania - protokół https.

Konto użytkownika jest chronione za pomocą nazwy użytkownika i hasła. W celu zapobieżenia jego złamania system wymaga odpowiednią siłę hasła.

Dane off-line są dostępne tylko danemu użytkownikowi, wzgl. kontom danego użytkownika, i są chronione w powyżej opisany sposób.

Podstawowe dane on-line są dostępne wszystkim użytkownikom systemu IREW. Zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do wszystkich danych upublicznionych, z wyjątkiem jednoznacznych identyfikatorów, jakimi są: numer PESEL, numery dowodów.

Operator zobowiązuje się do zachowania absolutnej poufności w stosunku do trzecich stron, z wyjątkiem stron podanych w dokumencie IREW - OCHRONA DANYCH

Państwo mogą przeglądać, mienić lub usuwać swoje dane osobowe. Państwo mają szerokie możliwości ustawień sposobów zbierania, przetwarzania i udostępniania Państwa danych osobowych.

Jeśli Państwo podejmą decyzję o usunięciu swego konta, w przeciągu 48 godzin dojdzie do zakończenia dostępności Państwa danych osobowych w ramach naszych usług w stosunku do innych osób. Zwykle usuwamy dane z usuniętego konta w terminie do 30 dni od jego usunięcia, oprócz wyjątków, które podane są niżej.

Państwa dane osobowe przechowujemy także po usunięciu Państwa konta, o ile jest to niezbędne z powodu realizacji naszych obowiązków prawnych (w tym wniosków w ramach roszczeń prawnych), wykonania wymagań regulatorów, rozpatrywania sporów, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom lub nieuprawnionemu użyciu, dochodzenia roszczeń wynikających z naszej umowy z użytkownikiem. Po usunięciu Państwa konta będziemy przechowywać dane w formie anonimowej.

Nie posiadamy kontroli nad danymi, które pozostali członkowie skopiowali sobie i umieścili na urządzeniach poza naszymi usługami. Treści związane z zamkniętymi kontami wyświetlane będą jako treści od nieznanego użytkownika. Państwa profil może być nadal wyświetlany w ramach usług podmiotów trzecich, dopóki nie odbędzie się aktualizacja ich danych.

 Wsparcie 

Wsparcie

Pomożemy Państwu z ustawieniami konta także na odległość

Operator oferuje użytkownikom systemu IREW doradztwo za pośrednictwem kilku kanałów komunikacji. Doradztwo realizowane jest za pomocą przeszkolonych pracowników, którzy się dobrze orientują w tym oprogramowaniu.

Wsparcie jest udzielane w takiej samej formie, w jakiej poproszono o pomoc.

Pracownicy wsparcia nie są zdolni przeprowadzić żadnych zmian w oprogramowaniu. Operator oferuje doradztwo w ramach swej dobrej woli. Użytkownikom nie przysługuje prawo do bieżącego doradztwa dotyczącego oprogramowania.

 

W przypadku wypadku systemu operator podejmie wszelkie możliwe starania w celu przywrócenia jego funkcjonowania. Operator nie gwarantuje funkcjonalności systemu.

 

Operator nie odpowiada za usterki powstałe na skutek okoliczności siły wyższej lub awarii poza obrębem urządzeń operatora.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub deformację danych użytkownika w systemie IREW wynikających z usterki urządzenia użytkownika, ataku wirusów (konie trojańskie itp.), niefunkcjonowania sieci internetowej lub w wyniku ingerencji osób trzecich.

Zakończenie członkostwa

 Zakończenie członkostwa  

Przez użytkownika

Osoba zarejestrowana (fizyczna i prawna) może zakończyć członkostwo kiedykolwiek. Wniosek o zakończenie członkostwa składa się za pomocą formularza internetowego na stronie Operatora FORMULARZE, konta lub pisemnie w dowolnej formie – pismem wysłanym listem poleconym na adres operatora.

 

W terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wniosku o zakończenie członkostwa Operator jest zobowiązany dezaktywować konto zarejestrowanej osoby i uniemożliwić dostęp do danych z publicznie dostępnych aplikacji. Operator może następnie przechowywać dane wyłącznie w celach ewentualnego zainteresowania o wznowienie członkostwa lub w celu zapobiegnięcia powielania kont użytkowników.

 

Zakończenie członkostwa nie upoważnia do żądania zwrotu opłaty za wydanie karty identyfikacyjnej.

Przez operatora

Operator jest upoważniony do zablokowania konta użytkownika, wyłącznie o ile posiada do tego poważny powód - w szczególności:

 • użytkownik używa system IREW do wspierania przemocy, rasizmu, dyskryminacji obywateli itp., lub jego treść jest w inny sposób niezgodna z prawem obowiązującym w danym państwie

 • użytkownik narusza dobre imię operatora

 • narusza interesy gospodarcze operatora

 • narusza warunki licencyjne

 • użytkownik znajduje się w stanie, który jest sprzeczny z warunkami umowy lub ogólnymi warunkami sprzedaży

 • ważność karty eiD Card upłynęła, a użytkownik nie złożył wniosku o wydanie nowej karty identyfikacyjnej (w przypadku osób prywatnych)

 

W tych przypadkach operator powiadomi użytkownika o danym problemie za pośrednictwem e-mailu. Użytkownik jest zobowiązany dokonać korekty w terminie do 3 dni roboczych. W odwrotnym przypadku konto użytkownika może zostać dezaktywowane

Ograniczenie

 Ograniczenie 

Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść danych, które użytkownik umieszcza w swoim koncie użytkownika IREW. Użytkownik zobowiązuje się, że będzie upubliczniał w systemie IREW tylko takie dane, które są prawdziwe i nie mogą wyrządzić trzecim osobom ani operatorowi żadnej szkody. Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia archiwizacji lub upublicznienia danych, które

 • są sprzeczne z poprawnymi relacjami międzyludzkimi, prawem Republiki Czeskiej lub interesami spółki NYSA international a.s. wzgl. systemem IREW.

 • dotyczą osób trzecich (nie dotyczy oceny aktualnych lub byłych pracowników)

 • są podwójne i nie chodzi zatem o prawdziwe dane

 

Operator zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności informacji z prawdą, w przypadku niezgodności może domagać się natychmiastowej korekty.

We wszystkich takich przypadkach operator ma prawo do zablokowania konta, wzgl. jego strefy on-line, aż do czasu dokonania korekty. O podjęciu powyższego środka użytkownik powiadomiony zostanie za pośrednictwem e-mailu.

 Płatności 

Płatności

Opłaty i ceny są określone w aktualnym cenniku, który podany jest na stronie internetowej www.irew-eev.com/pln-ceny. Operator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w polityce cen kiedykolwiek w trakcie współpracy. Opłata za wydanie IREW eID Card obciąża rejestratora - firmę lub korporację, która dokonuje rejestracji osoby. Ewentualny zwrot tych kosztów zależny jest od uzgodnień między rejestratorem, a osobą rejestrowaną.

 Reklamacje 

Reklamacje 

Práva uživatele na uplatnění reklamace ve spojení s identifikační kartou

przyczyna reklamacji

rozpatrywanie reklamacji

jeżeli informacje podane przez użytkownika w trakcie rejestracji nie zgadzają się z informacjami podanymi na karcie identyfikacyjnej IREW eID Card. W takim przypadku użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Operatora IREW.

Operator bezpłatnie wyda i w terminie do 14 dni roboczych wyśle na adres rejestratora nową kartę identyfikacyjną z poprawnymi danymi. Nowo wydana karta identyfikacji ma inny numer niż karta poprzednia.

O ile wydana karta nie zostanie doręczona na adres rejestratora najpóźniej do 14 dni po potwierdzeniu rejestracji,

Operator wyda bezpłatnie i w terminie do 14 dni roboczych wyśle na adres rejestratora nową kartę identyfikacyjną. Operator zablokuje poprzednią (niedoręczoną) kartę identyfikacyjną.

Prawa użytkownika dotyczące zgłoszenia reklamacji w związku z informacjami podanymi przez osoby trzecie

przyczyna reklamacji

 • Ocena użytkownika, która ma charakter gorszący, nieprzyzwoity lub przyczynia się do promocji przemocy, rasizmu lub dyskryminacji.

 • Ocena jest w udokumentowany sposób nieprawdziwa

rozpatrywanie reklamacji

Operator IREW podejmie wszelkie środki do poprawy. Prosimy o kontakt ze stroną trzecią, by dokonała korekty oceny. Jeżeli korekta nie zostanie przeprowadzona, operator jest upoważniony do dokonania odpowiedniej korekty ocen lub jej usunięcia.

Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji

Użytkownikowi nie przysługuje prawo do bezpłatnej wymiany karty, o ile jego dane podane na karcie nie zgadzają się z rzeczywistością, co wynika z tego, że zostały błędnie wprowadzone przez rejestratora w trakcie rejestracji.

uwaga: Karta z błędnymi danymi o posiadaczowi jest nieważna, użytkownik jest zobowiązany złożyć wniosek o wydanie nowej karty oraz uregulować opłatę za jej ponowne wydanie.

Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania systemu. 

Reklamację można zgłosić za pomocą FORMULARZA internetowego lub pisemnie w wolnej formie pismem wysłanym listem poleconym na adres operatora.

 Ogólne 

Ogólne

Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na to, aby operator używał danych technicznych zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży o użytkownikowi, który w związku z użytkowaniem systemu IREW prezentował nieprawdziwe informacje. Takie dane techniczne będą przez operatora użyte do celów rozwiązywania ewentualnych sporów z użytkownikiem powstałych w wyniku podania informacji niezgodnych z prawdą lub w celu zapobieżenia użytkowania systemu IREW, zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży.

 

Operator niniejszym oświadcza, że chroni dane osobowe zgodnie z ustawą nr 101/2000 czeskiego Dz.U., o ochronie danych osobowych i dalej w zgodzie z zasadami podanymi w dyrektywie UE nr 95/46/EC.

Operator zastrzega sobie prawo do korzystania z wszystkich dostępnych możliwości swoich aplikacji w celu realizacji usług komercyjnych, reklamowych i publikowania reklamy użytkownikom, ale także osobom trzecim w taki sposób, że będzie do wiadomości użytkowników wysyłanych do osób trzecich dołączał informacje, treści reklamowe, informacyjne i komercyjne, które dotyczą produktów i usług oferowanych przez operatora oraz podmioty trzecie. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na dodawanie treści reklamowych, publikowania reklamy i innych do wszystkich wiadomości przesyłanych za pośrednictwem operatora. Powyższe działania nie są uważane za tzw. spam operatora.  Sprzeciw z przesyłaniem takich wiadomości może użytkownik oznajmić administratorowi serwera za pośrednictwem usługi STOP e-mailing

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane, które przekaże dobrowolnie w ramach forum dyskusyjnych lub innych automatycznie generowanych stron, mogą być użyte przez osobę trzecią. Operator nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za ewentualne nieuprawnione ingerencje osób trzecich, w wyniku których osoby te uzyskają dostęp do danych poszczególnych użytkowników lub do ich kont, albo do odpowiedniej bazy danych operatora, i takie dane użyją w sposób nieuprawniony, wykorzystają, nadużyją lub udostępnią je osobom trzecim. Użytkownik oświadcza, że jest w powyższym sensie świadomy zagrożeń, które dla niego wynikają z wyżej wymienionych

nieuprawnionych ingerencji osób trzecich.

 

Operator zastrzega sobie prawo dokonać ingerencji w strukturę techniczną konta użytkownika w celu przeprowadzenia diagnostyki usterki funkcji swego oprogramowania, a także w celu dokonania zmian lub dokonania innych ingerencji w rozwiązanie techniczne konta użytkownika w celu dokonania jego zmian lub wznowieniu prawidłowego funkcjonowania.

Prawa autorskie i znaki towarowe, warunki licencji

 Prawa autorskie i znaki towarowe, warunki licencji 

Użytkownikowi nie przysługuje prawo do bieżącego ani bezpłatnego doradztwa dotyczącego oprogramowania, dostarczania aktualizacji lub innych nośników danych, w szczególności nie może otrzymać kodu źródłowego. Użytkownikowi zabrania się używania licencjonowanego oprogramowania do jego dalszego rozwoju, zmian wersji lub wykonywania kopii na użytek osób trzecich i innych użytkowników. Każdorazowe użycie poza uzgodnionym zakresem, kopiowanie, równoległe lub naprzemienne używanie na różnych miejscach pracy lub na rzecz różnych firm i/lub oddziałów wymaga pisemnego uzgodnienia dotyczącego wydania kolejnych płatnych licencji.

 

Jakiekolwiek używanie systemu IREW lub jego części w inny sposób niż do celów, do których system jest przeznaczony, jest zakazane.

W trakcie użytkowania wszystkich produktów operatora użytkownik jest zobowiązany przestrzegać postanowienia ustawy nr 121/2000 czeskiej Dz.U., o prawie autorskim, o prawach związanych z prawem autorskim i o zmianie niektórych ustaw (ustawa autorska). W szczególności nie może pożyczać, kopiować, sprzedawać ani w inny sposób rozpowszechniać żaden z produktów operatora. Naruszenie postanowień ustawy autorskiej przez użytkownika oznacza popełnienie czynu zabronionego.

 

Baza danych jest oferowana do używania w zwykłym ekonomicznym zakresie w ramach normalnej działalności gospodarczej. Kopiowanie całej bazy danych lub jej istotnych części jest ze względu na ochronę praw autorskich zabronione.

 Ochrona danych osobowych 

Ochrona danych osobowych

Operator zapewnią ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą nr 101/2000 czeskiego Dz.U., o ochronie danych osobowych i zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu UE nr 95/46/EC. Dane osobowe użytkowników są całkowicie zabezpieczone przed nieuprawnionym użyciem. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zawiera dokument Ochrona danych

 Poręczenia i gwarancje 

Poręczenia i gwarancje

Operator gwarantuje wyłącznie to, że oprogramowanie będzie przydatne do używania w uzgodnionym zakresie. Informacje zawarte w opisach produktów, instrukcjach, prospektach lub na stronie internetowej operatora przedstawiają niewiążące zalecenia. Operator wyklucza możliwość udzielenia innych gwarancji. W szczególności operator nie przejmuje gwarancji za aktualność, prawidłowość i kompletność danych wprowadzonych przez użytkowników, ani za kompatybilność oprogramowania z technologiami informacyjnymi użytkownika lub z używanymi sposobami komunikacji z danymi.

Utworzenie linków i informacje na stronach internetowych osób trzecich, które są dostępne za pośrednictwem linków ze strony IREW, nie wchodzi w skład świadczeń objętych umową. Powyższe informacje nie służą także do bardziej szczegółowego opisu obowiązkowych świadczeń. Utworzone linki lub strony dostępne za pośrednictwem tych linków nie są stałe sprawdzane, operator zatem nie przyjmuje żadnych gwarancji za ich treść i zgodność z prawdą:

Moduły z oznakowaniem „BETA” lub „wersja BETA” oznaczają w zasadzie w stosunku jego przydatności do codziennego używania niedokończony produkt, który zawiera wszystkie istotne funkcje, ale jego wydajność, kompatybilność i stabilność nie są jeszcze niewystarczająca, ponieważ, zgodnie z doświadczeniem, przeprowadzenie symulacji wszystkich środowisk hardwarowych i softwarowych, lub zachowania użytkowników jest niemożliwe. Operator przekazuje zatem takie BETA oprogramowanie wyłącznie w celu testowania, które wymaga informacje od użytkowników o doświadczeniu z używaniem produktu. Operator nie gwarantuje właściwości produktu ani tego, że produkt nie będzie zawierał ważnych błędów. Użytkownik akceptuje wykluczenie gwarancji operatora w tym zakresie, jak również to, że wykluczona jest gwarancja za wypadek systemu, utratę danych, szkody wynikające z wad i za następne szkody.

Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność i kompletność danych podczas eksportu do innych programów, które nie są w zakresie administracji operatora.

 Pozostałe postanowienia 

Pozostałe postanowienia

Operator może zmienić niniejsze warunki sprzedaży kiedykolwiek w trakcie okresu obowiązywania umowy. Informacje o zmianach otrzyma użytkownik e-mailem. Jeżeli użytkownik nie zakończy członkostwa, oznacza to jego zgodę na nową treść warunków sprzedaży.

 

Ewentualne spory między stronami rozwiązywane będą zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Czeskiej.

Zgodę na niniejsze warunki sprzedaży wyrażają zarejestrowane osoby (osoby prawne, fizyczne i prywatne) w formie elektronicznej w trakcie tworzenia swego konta w rejestrze.

@ copyrihgts by NYSA INTERNATIONAL a.s.

bottom of page