top of page

jak się zarejestrować

Schema.png

> proces rejestracji

> warunki rejestracji

Aby zachować bezwarunkową autentyczność danych w rejestrze, określiliśmy ścisłe zasady i warunki dotyczące rejestracji firm i osób, oraz edycji głównych danych.

Ściśle procedury obejmują autoryzację podanych danych

Osoba fizyczna może być zarejestrowana w rejestrze IREW tylko przez firmę lub instytucję, zwykle przez obecnego pracodawcę. Dlatego ważne jest, aby firma - REGISTRAR - była zarejestrowana jako pierwsza.

Rejestracja osoby

Aby zagwarantować poprawność wprowadzanych danych rejestrowanych osób, ich rejestracja możliwa jest tylko za pośrednictwem firmy lub instytucji (REJESTRATORA), której tożsamość może operator rejestru IREW sprawdzić na podstawie otwartych rejestrów i innych źródeł, może zatem rzetelnie zweryfikować istnienie i wiarygodność konkretnego podmiotu. 

Osoba może zostać zarejestrowana wyłącznie w oparciu o dane zawarte w oryginalnych dokumentach tożsamości. Operator rejestru przeprowadza weryfikację wprowadzonych danych, po wykluczeniu wszystkich ewentualnych niezgodności dokonuje autoryzacji osoby w stosunku do rejestru IREW.

Rejestratorem nie musi być podmiot zatrudniający daną osobę. Rejestrator może zarejestrować jakiekolwiek osoby, których tożsamość jest zdolny w rzetelny sposób sprawdzić.

WNIOSEK O REJESTRACJĘ generuje się bezpośrednio podczas rejestracji

Warunkiem rejestracji jest własnoręcznie podpisany Wniosek o rejestrację, wyrażenie zgody na ogólne warunki sprzedaży oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z GDPR (General Data Protection Regulation). Oprócz podpisu, musi wniosek musi zawierać także zdjęcie wnioskodawcy o wymiarach 3,5 x 4,5cm (które potrzebne jest w szczególności do wydania karty identyfikacyjnej).

Generowanie wniosku zawierającego wstępnie wprowadzone dane o osobie jest jednym z etapów rejestracji. Wniosek można w trakcie rejestracji zapisać bezpośrednio w aplikacji (w formacie PDF), można go także wysłać na adres rejestru - przedstawicielstwo dla określonego regionu

Dane o zarejestrowanej osobie zostaną podane we wniosku automatycznie na podstawie danych wprowadzonych do obowiązkowych pól.

Podgląd wniosku o rejestrację

Pobierz formularz

Rejestracja firmy

Rejestracja firmy jest prosta i szybka. Do rejestracji potrzebne tylko podstawowe informacje i aktualny odpis z rejestru sądowego, który osoba dokonująca rejestracji zapisze bezpośrednio w aplikacji.

Rejestrację może przeprowadzić tylko osoba upoważniona do reprezentacji rejestrowanej firmy. 

W trakcie rejestracji osoba, które przeprowadza rejestrację firmy, otrzyma dostęp do konta z ograniczonymi uprawnieniami, które umożliwi zalogowanie do aplikacji i obsługę konta firmy. Konto to nie jest pełnowartościowym kontem IREW - możliwy jest jednak jego upgrade.

Administrator konta firmy może, bezpośrednio po zarejestrowaniu firmy, dodawać pracowników lub zarejestrować nowe osoby (autoryzację zarejestrowanej firmy i zarejestrowanych osób wykona operator rejestru w terminie do 3 dni roboczych od rejestracji)

Autoryzację przeprowadzi rejestr

Warunkiem dołączenia do systemu IREW jest pomyślne zakończenie autoryzacji zarejestrowanych podmiotów. 

Kilkupoziomowa autoryzacja przebiega za pośrednictwem porównania danych wprowadzonych w trakcie rejestracji z danymi we wszystkich otwartych rejestrach i pozostałych źródłach danych.

W przypadku nieścisłości operator zwróci się do podmiotu - rejestrowanej osoby (fizycznej lub prawnej) z prośbą o dodatkowe informacje. Operator może kiedykolwiek odmówić autoryzacji (zarejestrowania) jakiejkolwiek osoby prawnej. Odrzucenie rejestracji nie wymaga uzasadnienia.

Proces rejestracji osób

TWOJA FIRMA

Zarejestrowanie osoby w rejestrze IREW jest możliwe tylko za pośrednictwem spółki lub instytucji - z reguły aktualnego pracodawcy. Dlatego należy najpierw zarejestrować firmę - REJESTRATORA

ZALOGOWANIE / REJESTRACJA FIRMY / INSTYTUCJI

REJESTRACJA OSOBY

REJESTRATOR może zarejestrować jakiekolwiek osoby, w stosunku do których sprawdził tożsamość na podstawie oryginałów dokumentów osobowych.

Po rejestracji osoby REJESTRATOR może dodać ją do swoich pracowników, dodanie to nie jest jednak obowiązkowe. Stosunek pracownik-pracodawca między REJESTRATOREM (firmą) a zarejestrowaną osobą nie warunkuje rejestracji osoby.

WERYFIKACJA FIRMY / INSTYTUCJI

Administrator systemu dokonuje autoryzacji tożsamości spółki na podstawie rejestru sądowego, rejestru działalności gospodarczej, rejestru podatników VAT i innych dostępnych źródeł.

WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI OSOBY

Administrator systemu dokonuje autoryzacji tożsamości osoby na podstawie kopii dokumentów osobowych zapisanych w bazie danych, po autoryzacji wydaje danej dla danej osoby kartę eID.

Warunkiem zatwierdzenia zarejestrowania osoby jest wysłanie podpisanego Wniosku o rejestrację wraz ze zdjęciem. Powyższe dokumenty można 

- zapisać do aplikacji rejestru

- wysłać pocztą na adres operatora

Po pomyślnej autoryzacji i uregulowaniu opłaty osoba otrzyma dostęp do pełnowartościowego konta w bazie danych IREW, zostanie również wydana i wysłana karta identyfikacji.

IREW eID Card osoby wysyłamy zawsze na adres REJESTRATORA (firmy).

Po rejestracji nie potrzeba czekać, zanim administrator rejestru zweryfikuje dane, ale można natychmiast rejestrować inne osoby. Administrator rejestru sprawdzi następnie wszystkie dane w terminie do 3 dni roboczych (zazwyczaj jednak wcześniej).

Firma, będąca REJESTRATOREM, gwarantuje poprawność informacji w systemie i przyjmuje do wiadomości, iż jakiekolwiek zmiany danych podanych na IREW eID Card po jej wydaniu podlegają opłacie w wysokości równowartości nowej karty (30,- Euro).

W przypadku podania niepoprawnych, błędnych lub wprowadzających w błąd danych do rejestru firma rejestrująca może zostać usunięta z rejestru na stałe.

bottom of page