top of page

verze CZ/2018.06

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Součástí Všeobecných obchodních podmínek je i reklamační řád

Všeobecné obchodní podmínky pro osoby registrované v IREW (webové aplikace irew-eev a aplikace pro mobilní telefony irew-eev mobile) společnosti NYSA international a.s., Bryksova 762/44, Praha – Černý Most, 19800 pro právnické, fyzické a soukromé osoby.

Všeobecné obchodní podmínky vymezují a stanovují práva a povinnosti, vyplývající z obchodních vztahů mezi Operátorem systému a všemi uživateli systému IREW. Po celou dobu používání systému IREW včetně jeho zkužebních a testovacích verzí je uživatel vázán těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Systémem IREW se pro pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí:

 • Webová aplikace IREW-EEV

 • Aplikace pro mobilní telefony IREW-EEV MOBILE

 • Identifikační karta IREW eID CARD EEV

 

Operátor systému IREW je pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek majitel zdrojového kódu a správce systému IREW’EEV – společnost NYSA international a.s.

 

Uživatelem systému IREW je pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí každá právnická i fyzická osoba, která prochází, čte nebo zapisuje do aplikací IREW’EEV nebo IREW’EEV MOBILE bez ohledu na to, zda má nebo nemá přímo aktivovaný učet v systému IREW.

IREW'EEV

 Specifikace spolupráce 

spolupráce

Operátor poskytuje uživateli zdarma uživatelské právo k systému IREW. Pomocí unikátního účtu má uživatel přístup k platformě poskytovatele v rozsahu dle uživatelských oprávnění.

Platforma IREW 

Platforma poskytuje prostředí pro založení a správu vlastního účtu právnické nebo fyzické osoby, prostředí pro vyhledávání osob a informací o nich a mnoho dalších funkcí specifikovaných na webových stránkách IREW nebo v propagačních materiálech provozovaltele.

Autenticita údajů v registru je naší naprostou prioritou a je v zájmu všech uživatelů registru. Proto potřebujeme údaje zadané do registru ověřit dle osobních dokladů. Osobní doklady jsou používány výlučně pro tyto potřeby.

Uživatel poskytuje zdarma a dobrovolně údaje o své osobě. Zejména poskytuje dobrovolně kopii občanského průkazu nebo pasu. Tyto dokumenty slouží jen a pouze pro kontrolu údajů zadaných do registru při registraci a pro zamezení duplicity osob v registru.

 

Uživatel souhlasí, že může být hodnocen třetími osobami dle jejich subjektivního názoru a že toto hodnocení může být uveřejněno v registru všem REGISTROVANÝM osobám. Neregistrované osoby přístup k těmto informacím nemají.

 

Uživatel souhlasí, že pokud zadá do registru informace o svém zdravotním stavu, užívaných lécích nebo dalších údajů o svém zdravotním stavu, mohou tyto informace sdílet všechny REGISTROVANÉ osoby. Neregistrované osoby přístup k těmto informacím nemají.

 Aktivace účtu 

aktivace účtu

Soukromé osoby - registrace osoby v registru IREW je možná pouze prostřednictvím společnosti nebo instituce 

Registrace soukromé osoby muže být provedena pouze prostřednictvím společnosti, korporace nebo instituce (dále registrátor), která je registrovaná v registru IREW a společně s registrovanou osobou stvrzuje pravdivost a úplnost údajů o registrované osobě.

Dohoda o spolupráci v systému IREW je uzavřena elektronickou nebo písemnou formou vyplněním a odesláním formuláře - Žádost o registraci v systému IREW’EEV | Žádost o vystavení identifikační karty IREW, ve které uživatel uvede základní informace o své osobě, přiloží průkazovou fotografii o rozměrech 4,5 x 3,5 cm a potvrdí vlastnoručním podpisem. Tento formulář společně s kopií občanského průkazu nebo cestovního pasu registrátor uloží ve formátu PDF / 600 DPI k účtu registrované osoby nebo odešle poštou na adresu operátora IREW.

 

Následně operátor založí uživateli účet do stavu “neověřená osoba” a do tří 3 pracovní dnů ověří, že data zadaná do systému IREW souhlasí s uloženými osobnímí doklady. Po kontrole dat a obdržení úhrady za vystavení identifikační karty oprerátor aktivuje uživatelský účet, odešle identifikační kartu a to nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí všech potřebných dokumentů, ve výše uvedených formátech a platby podle toho, ke které z těchto skutečností dojde později.

Poskytovatel má právo, neaktivovat účet osoby, má-li podezření, že zaslané informace jsou chybné, nekompletní nebo klamavé. V takovém případě operátor vrátí poplatek za vystavení identifikační karty na účet registrátora.

Poskytovatel má právo neaktivovat účet osoby, pokud má již daná osoba v systému IREW aktivní jiný účet.

Právnické osoby

Smlouva o poskytování služeb v systému IREW je uzavřena elektronickou formou vyplněním webového formuláře. Registrovat právnickou osobou může jen osoba (zaměstnanec), která je k takovým úkonům oprávněná. Podmínkou pro registraci je

 • uložení výpisu z OR ke svému účtu

 • souhlas s těmito obchodními podmínkami

 

Uživatelský účet právnické osoby je aktivní okamžitě po vyplnění potřebných informací, avšak s příznakem “neověřená osoba”. Operátor do 3 pracovních dnů od registrace ověří autenticitu dat podle přiložených dokumentů (výpis z OR) a dalších jemu dostupných zdrojů a schválí osobu (firmu) do trvalého registru. I účet s příznakem “neověřená osoba” je plně funkční bez omezení.

 

Operátor může ověřovat autenticitu údajů u společnosti například kontrolním telefonátem na telefonní čísla uvedená na webových stránkách uživatele, písemným dotazem na zveřejňované e-maily či jiným způsobem, odpovídajícím povaze zjišťovaných informací.

Poskytovatel má právo neaktivovat účet osobě, má-li podezření, že jsou zaslané informace chybné, nekompletní nebo klamavé. Poskytovatel má právo neaktivovat účet osoby, pokud již daná osoba má v systému IREW aktivní jiný účet.

 Identifikační karta IREW eID Card 'EEV 

ID card

IREW eID Card 'EEV

Popis identifikační karty, její funkce, možnosti, zabezpečení a další informace jsou zveřejněny na webových stránkách www.irew-eev.com/eng-cards

Vystavení identifikační karty

Po komplení registraci soukromé osoby v systému IREW vystaví Operátor IREW registrované osobě osobní identifikační kartu IREW eID Card ‘EEV a do 3 pracovních dnů ji zašle na adresu registrátora. Po doručení je registrátor povinen zkontrolovat údaje uvedené na identifikační kartě se skutečností a předat kartu registrované osobě.

Ztráta identifikační karty

V případě ztráty nebo odcizení karty je uživatel povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat operátora IREW, který kartu opět bez zbytečného odkladu zablokuje. Po uhrazení poplatku za vystavení karty odešle operátor do 3 pracovních dnů kartu následnou (následné karty mají rozdílné číslo karty)

Zničení / poškození identifikační karty

V případě poškození nebo zničení karty je uživatel povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat operátora IREW, který kartu opět bez zbytečného odkladu zablokuje. Po uhrazení poplatku za vystavení karty odešle operátor do 3 pracovních dnů kartu následnou (následné karty mají rozdílné čislo karty)

Platnost identifikační karty

Platnost karty je 5 let a začíná plynout dnem jejího vystavení operátorem. Doba platnosti je vyznačena přímo na kartě. Po její expiraci je uživatel povinen požádat o vystavení nové karty. O termínu expirace je uživatel informován E-mailem min. 30 dní předem. Expirovanou kartu označuje registr IREW jako nenalezenou.

Úpravy / pozměňování identifikační karty

Grafika karty je chráněna Státní tiskárnou cenin. Pozměňování dat na kartě nebo úprava grafiky karty není povolena. Pozměněná nebo poškozená identifikační karta je neplatná.

 Provozování systému 

Provozování systému

Systém je plně závislý na připojení k síti internet. Bez připojení k síti internet je systém nefunkční. Rychlost systému závisí na rychlosti připojení k internetu a na použitém HW.

Údaje o uživateli musí být aktuální. Zjistí-li Operátor IREW, že údaje o uživateli jsou chybné či neúplné, může daného uživatele o těchto chybách informovat. Pokud uživatel své údaje nedoplní nebo neopraví do 7 dnů po obdržení informace od operátora IREW, je Operátor IREW uživatelem zmocněn, nikoliv však povinen, jeho údaje jeho jménem a na jeho zodpovědnost opravit či doplnit dle oficiálních údajů v obchodním či živnostenském rejstříku.

Funkčnost a dostupnost systému se pohybuje okolo 99,5%. Ve zbylé době probíhá údržba nebo upgrade systému a to zpravidla ve dnech pracovního klidu, během nočních hodin. O plánované odstávce systému jsou všichni jeho uživatelé informování E-mailem v předstihu min. 24 hodin.

Provozovatel omezí plánovanou údržbu a aktualizace dle možností na časy mimo pracovní dobu. Pracovní dobou se rozumí doba do 07.00 do 18.00 v pracovní dny (pondělí až pátek)

 

Provozovatel je oprávněn provádět v rámci dalšího vývoje a optimalizace svých produktů jejich změny, pokud tím nebudou omezeny podstatné výkonové vlastnosti produktů.

 

Data poskytovaná softwarem smí být extrahována výhradně prostřednictvím integrované funkce export nebo tisk. Pro automatizované používání software je zapotřebí písemný souhlas provozovatele.

 

Veškeré zobrazené mapy (jsou-li zobrazovány) – stejně jako všechny zeměpisné mapy – podléhají trvalým změnám a nikdy nejsou úplným obrazem skutečnosti. Provozovatel tedy není povinen zajistit správnost zobrazených map a ostatních dat. Plnění provozovatele se omezuje na poskytování, zpracování a vizualizaci dat pro uživatele. To platí I pro sledování mobilních zařízení uživatele pomocí aplikace IREW’EEV MOBILE, je-li používána.

Provozovatel nepřebírá záruky za správnost a úplnost všech souvisejících údajů, jako jsou volně editovatelné položky v uživatelských účtech.

 Ochrana dat / Obchodní tajemství 

Ochrana dat

Ochrana dat uživatelů je samostatně řešena v samostatném dokumentu OCHRANA DAT

Operátor IREW garantuje, že data obdržená od uživatelů (zejména pak kopie občanských průkazů či cestovních pasů) budou chráněna odpovídajícím způsobem dle jejich charakteru a že přijme veškerá jemu dostupná opatření k jejich ochraně.

Data uživatelů jsou uchována v datových centrech v Praze odkud jsou dále zálohována v datových centrech na území Evropy zejména pro případ absolutního pádu systému. Proti napadení při přenosu jsou data chráněna šifrováním - protokolem https.

Uživatelský účet je chráněn jménem a heslem. Proti jeho prolomení systém vyžaduje dostatečně silné heslo.

Off-line data jsou přístupná jen danému uživateli resp. účtům daného uživatele a jsou chráněna výše uvedeným způsobem.

Základní on-line data jsou přístupná všem uživatelům systému IREW. Registrovaní uživatelé mají přístup ke všem veřejným datům, vyjma jednoznačných identifikátorů jako jsou: rodné číslo, čísla dokladů

Poskytovatel se zavazuje k zachování absolutní mlčenlivosti vůči třetím stranám, vyjma stran uvedeným v dokumentu IREW - OCHRANA DAT

Svá osobní data můžete prohlížet, upravovat nebo smazat. Máte mnoho možností nastavení, jak jsou Vaše data shromažďována, používána a sdílena

Pokud se rozhodnete zavřít svůj účet, Vaše osobní data obyčejně přestanou být viditelná pro ostatní v našich službách během 48 hodin. Obyčejně smažeme údaje ze zrušeného účtu do 30 dnů od jeho zavření, kromě výjimek, které jsou uvedeny dále.

Uchováváme Vaše osobní data i poté, co jste svůj účet zavřeli, jestliže je to nutné z důvodu splnění našich právních závazků (včetně žádostí v rámci vymáhání práva), splnění regulatorních požadavků, řešení sporů, zachování bezpečnosti, předcházení podvodům a zneužití, vymáhání naší smlouvy s uživatelem. Poté, co byl Váš účet zavřen, budeme uchovávat anonymizované informace.

Nemáme kontrolu nad daty, která ostatní členové zkopírovali mimo naše služby. Obsah spojený se zavřenými účty se zobrazí jako obsah od neznámého uživatele. Váš profil se může nadále zobrazovat ve službách třetích stran, dokud neobnoví své záznamy.

 Podpora 

podpora

Jsme schopni pomoci s nastavením Vašeho účtu i na dálku

Uživatelům systému IREW poskytuje provozovatel poradenství prostřednictvím několika komunikačních kanálů. Poradenství poskytují proškolení pracovníci s dobrou znalostí fungování sotfwaru.

Podpora je poskytnuta ve stejné formě, v níž bylo o pomoc požádáno.

Pracovníci podpory nemohou software nikterak upravovat. Poradenství je provozovatelem poskytováno v rámci dobré vůle. Uživateli nevzniká nárok na průběžné poradenství týkající se softwaru.

 

V případě výpadku systému, vyvine poskytovatel systému maximální možné úsilí k jeho znovuzprovoznění. Poskytovatel negarantuje funkčnost systému.

 

Poskytovatel neodpovídá za poruchy vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení poskytovatele.

Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo deformaci dat uživatele v systému IREW způsobenou poruchou zařízení uživatele, napadením viry (trojskými koni a podobně), nefunkčností sítě Internet nebo zásahem třetích osob.

 Ukončení členství 

Ukončení

Ze strany uživatele

Registrovaná osoba (fyzická i právnická) může ukončit členství kdykoliv. O ukončení členství může požádat osoba prostřednictvím webového formuláře na webu Provozovatele FORMULÁŘE účtu nebo písemně volnou formou – dopisem odeslaným doporučeně na adresu poskytovatele.

 

Poskytovatel je povinen do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o ukončení členství deaktivovat účet registrované osoby a znemožnit přístup k datům uživatele z veřejně přistupných aplikací. Následně může provozovatel uchovávat data výlučně pro potřebu případného zájmu uživatele o obnovení členství nebo pro zamezení duplikace uživatelských účtů.

 

Ukončením členství nevzniká nárok na vrácení poplatku za vystavení identifikační karty.

Ze strany poskytovatele

Poskytovatel je oprávněn zablokovat uživatelský účet pouze má-li k tomu závažný důvod - zejména:

 • uživatel využívá systém IREW k propagaci násilí, rasismu, diskriminaci obyvatelstva apod., a nebo je jeho obsah jinak v rozporu s platnými zákony dané země

 • uživatel poškozuje dobré jméno poskytovatele

 • uživatel narušuje obchodní zájmy provozovatele

 • uživatel porušuje licenční podmínky

 • uživatel se dostal do rozporu se smluvními podmínkami nebo všeobecnými obchoními podmínkami

 • eiD Card expirovala a uživatel nepožádal o vystavení nové identifikační karty (v případě soukromých osob)

 

V těchto případech informuje poskytovatel uživatele o daném problému E-mailem. Uživatel je povinen do 3 pracovních dnů sjednat nápravu. V opačném případě může být uživatelský účet deaktivován.

 Omezení 

Omezení

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah dat, která uživatel umisťuje do svého IREW uživatelského účtu. Uživatel se zavazuje zveřejňovat v systému IREW jen taková data, která jsou pravdivá a nemohou způsobit třetím osobám ani poskytovateli jakoukoliv újmu.

Poskytovatel si vyhrazuje právo zamezit archivaci nebo zveřejňování dat, která:

 • jsou v rozoru s dobrými mravy, s právním řádem České republiky nebo se zájmy společnosti NYSA international a.s. resp. systémem IREW

 • se týkají třetích osob (netýká se profesního hodnocení současných nebo bývalých zaměstnavatelů)

 • jsou zdvojená a nejedná se tak o pravdivá data

 

Poskytovatel si vyhrazuje právo na kontrolu pravdivosti informací a v případě nesouladu žádat okamžitou nápravu.

Ve všech těchto případech má poskytovatel právo na zablokování účtu resp. jeho on-line zónu, až do doby zjednání nápravy. O tomto opatření je uživatel informován E-mailem.

 Platby 

platby

Poplatky a ceny jsou stanoveny aktuálním ceníkem uveřejněných na webových stránkách www.irew-eev.com/cze-ceny. Operátor si vyhrazuje právo na změnu cenové politiky kdykoliv během trvání spolupráce. Poplatek za vystavení IREW eID Card je účtován k tíži registrátora – firmy nebo korporace, která registruje osobu. Případné vyrovnání těchto nákladů je na dohodě registrátora a registrované osoby.

 Reklamce 

reklamace

Práva uživatele na uplatnění reklamace ve spojení s identifikační kartou

důvod reklamace

řešení reklamace

Pokud se jím uvedené informace při registraci a informace uvedené na identifikační katě IREW eID Card liší / neshodují. V takovém případě je povinen neprodleně oznámit tutu skutečnost Operátorovi IREW.

Operátor bezplatně vystaví a do 14ti pracovních dnů odešle na adresu registrátora novou identifikační kartu se správnými údaji. Nově vystavená identifikační karta má jiné číslo než karta původní.

Pokud nebyla vystavená karta doručena nejpozději do 14 dnů od potvrzení registrace na adresu registrátora.

Operátor bezplatně vystaví a do 14ti pracovních dnů odešle na adresu registrátora novou identifikační kartu. Původní (nedoručenou) identifikační kartu operator zablokuje.

Práva uživatele na uplatnění reklamace ve spojení s údaji zadanými třetími osobami

důvod reklamace

 • Hodnocení jeho osoby hanlivé, neslušné nebo přispívá k propagaci násilí, rasismu, či diskriminace

 • Hodnocení je prokazatelně nepravdivé

řešení reklamace

Operátor IREW učiní veškerá opatření k nápravě. Kontaktuje třetí stranu, aby hodnocení upravila. V případě, že se tak nestane, je operátor oprávněn hodnocení adekvátně upravit nebo i vymazat

Uživatel nemá právo na uplatnění reklamace

Uživatel nemá nárok na bezplatnou výměnu karty v případě, že jeho data uvedené na kartě nesouhlasí se skutečností, ale chybná data byla zadána registrátorem při registraci.

pozn. Karta s chybnými údaji o držiteli je neplatná a uživatel je povinen požádat o vydání karty nové, včetně nové úhrady za vystavení karty.

Uživatel nemá právo na uplatnění reklamace na funkčnost systému. 

Reklamaci lze uplatnit prostřednictvím webového FORMULÁŘE nebo písemně volnou formou dopisem odeslaným doporučeně na adresu operátora.

 Obecné 

obecné

Uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel bude používat technické informace získané v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami o uživateli, který v souvislosti s užíváním systému IREW prezentoval nepravdivé informace. Takové technické informace budou ze strany poskytovatele použity pro řešení případných sporů s uživatelem vzniklých v důsledku uvedení nepravdivých informací nebo pro zamezení používání systému IREW podle těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

Poskytovatel tímto prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a dále v souladu s principy obsaženými ve směrnici EU č. 95/46/EC.

 

Poskytovatel si vyhrazuje právo využívat všechny dostupné způsoby aplikací poskytovatele k poskytování komerčních, reklamních a inzertních služeb mezi uživateli, ale také mezi třetími osobami tak, že bude ke zprávám mezi uživateli a třetími osobami připojovat zprávy, reklamní, informativní a komerční texty, týkající se produktů a služeb poskytovaných nejen poskytovatelem, ale i třetími subjekty. Uživatelé tímto souhlasí s přidáváním reklamních, inzertních a jiných zpráv ke všem zprávám zasílaným prostřednictvím poskytovatele. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam ze strany poskytovatele. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel oznámit správci serveru prostřednictvím služby STOP e-mailing

 

Uživatel bere na vědomí, že data, která dobrovolně poskytne do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek, mohou být použita třetí osobou. Poskytovatel však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů nebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených

neoprávněných zásahů třetích osob.

 

Poskytovatel si vyhrazuje právo zasáhnout do technické struktury účtu uživatele za účelem provedení diagnostiky poruchy funkce programu poskytovatele, a také na zavedení změn nebo jiným způsobem zasahovat do technického řešení účtu uživatele za účelem jeho úpravy nebo obnovení správné funkce.

 Autorská práva a ochranné známky, licenční podmínky 

Autorská práva

Uživatel nemá nárok na průběžné ani bezplatné poradenství týkající se software, na dodávky aktualizací nebo dalších datových nosičů, zejména nemá nárok na zdrojový kód. Uživateli se zakazuje používání licencovaného software pro jeho další vývoj, pozměněné verze nebo pořizování kopií ve prospěch třetích osob, i jiných uživatelů. Pro každé používání nad sjednaný rámec, ať formou kopií, paralelního nebo střídavého používání na různých pracovních místech či ve prospěch různých firem a/nebo poboček je zapotřebí písemně sjednat další zpoplatněné licence.

 

Jakékoliv užití systému IREW nebo jeho částí jinak než pro účely, ke kterým je systém určen je zakázáno.

 

Uživatel je povinen při nakládání s veškerými produkty poskytovatele dodržovat zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zejména nesmí půjčovat, kopírovat, dále prodávat ani jiným způsobem šířit žádný z produktů poskytovatele. Porušením ustanovení autorského zákona se uživatel dopouští trestného činu.

 

Databáze je nabízena k používání v obvyklém obchodním rozsahu v řádné obchodní činnosti. Kopírování celé databáze nebo jejich podstatných částí je z důvodu ochrany autorských práv zakázáno.

 Ochrana osobních údajů 

Ochrana osobních údajů

Poskytovatel chrání osobní údaje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a s principy obsaženými ve směrnici EU č. 95/46/EC. Osobní údaje uživatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Více o ochraně osobních údajů v dokumentu Ochrana dat

 Záruky a garance 

záruky a garance

Provozovatel ručí výhradně za to, že je software vhodný pro užívání ve sjednaném rozsahu. Informace obsažené v popisech produktu, v návodech, v prospektech nebo na webových stránkách provozovatele představují nezávazná doporučení. Další záruky ze strany provozovatele jsou vyloučeny. Provozovatel zejména nepřebírá záruky za aktuálnost, správnost a úplnost dat vložených uživateli, ani za kompatibilitu software s informačními technologiemi uživatele nebo s používanými způsoby datové komunikace.

Vytvoření hyperlinků a informace na internetových stránkách třetích osob přístupné prostřednictvím hyperlinků z domovské stránky IREW nejsou součástí smluvních výkonů. Tyto informace také neslouží k bližšímu popisu povinných plnění. Vytvořené hyperlinky resp. stránky přístupné prostřednictvím těchto hyperlinků nejsou trvale kontrolovány, provozovatel tedy nepřebírá žádné záruky za jejich obsah a správnost.

Moduly, které jsou označeny jako „BETA“ nebo „BETA verze“, představují v zásadě nehotový produkt ve smyslu vhodnosti ke každodennímu používání, který sice obsahuje všechny důležité funkce, ale jeho výkon, kompatibilita a stabilita je ještě nedostatečná, protože dle zkušeností nelze před zveřejněním simulovat všechna hardwarová a softwarová prostředí resp. chování uživatelů. Provozovatel tedy poskytuje takovýto BETA software pouze k nezávazným účelům testování, u nichž jsou nezbytné informace od uživatelů o zkušenostech s používáním softwaru. Nelze zaručit vlastnosti produktu ani to, že produkt nebude vykazovat závažné chyby. Uživatel uznává, že jsou vyloučeny záruky provozovatele v tomto směru, a také je vyloučena záruka za výpadek systému, ztrátu dat, škody způsobené vadou a za následné škody.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost dat při exportu do jiných programů, které nepatří do správy provozovatele.

 Další ujednání 

Další ujednání

Poskytovatel je oprávněn měnit tyto obchodní podmínky kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy. O změnách je uživatel informován E-mailem. Pokud uživatel neukončí členství, vyjadřuje souhlas s novým zněním obchodních podmínek.

 

Případné spory mezi stranami budou řešeny dle platných právních předpisů České republiky.

 

Souhlas s těmito obchodními podmínkami vyjadřují registrované osoby (právnické, fyzické i soukromé) elektronickou formou při zakládání svého účtu v registru.

@ copyrihgts by NYSA INTERNATIONAL a.s.

bottom of page