top of page

jak registrovat

Pro udržení stoprocentní autenticity dat v registru jsou jasně stanovená přísná pravidla a podmínky pro registraci firem osob i následnou editaci klíčových dat

Přísné procesy jsou stanoveny pro autorizaci uvedených dat

Schema.png

> postupy při registraci

> podmínky registrace

Osoba může být registrována v registru IREW pouze prostřednictvím nějaké korporace nebo instituce, obvykle současného zaměstnavatele. Proto je důležité, aby korporace - jako REGISTRÁTOR byla zaregistrována jako první.

Registrace osoby

Registrace osob v systému IREW je v zájmu garance správnosti zadaných dat o registrovaných osobách možná pouze prostřednictvím firmy nebo instituce (REGISTRÁTOR), jejíž identitu je možno registrem IREW prověřit dle dostupných registů a dalších zdrojů, tzn. důvěryhodným způsobem ověřit existenci a důvěryhodnost daného subjektu. 

Osoba musí bát registrována jen na základě dat z originálů osobních dokladů. Zadaná data jsou ověřována operátorem registru a po vyloučení všech případných neshod je osoba autorizována pro registr IREW.

Registrátorem nemusí být zaměstnavatel osoby. Registrátor může registrovat jakékoliv osoby jejichž identitu je schopen důvěryhodně prověřit.

ŽÁDOST O REGISTRACI se generuje přímo při registraci

Podmínkou pro registraci je vlastnoručně podepsaná Žádost o registraci souhlas s obchodními podmínkami a souhlas se zpracováním osobních údajů a s jejich nakládáním dle GDPR (General Data Protection Regulation). Kromě podpisu musí žádost obsahovat i fotografii žadatele ve formátu 3,5 x 4,5 cm (zejména pro vystavení identifikační karty).

Generování žádosti s již předvyplněnými údaji o osobě je jednou z kroků registrace. Žádost je možno uložit při registraci přímo do aplikace (ve formátu PDF) nebo je možné ji odeslat na adresu registru - zastoupení pro daný region

Údaje o registrované osobě jsou do žádosti generovány automaticky po vyplnění povinných polí

náhled žádosti o registraci

Stáhnout formulář

Registrace firmy

Registrace firem je jednoduchá a rychlá. Pro registraci je potřeba jen základní informace a aktuální výpis z Obchodního rejstříku, který uloží registrující osoba přímo do aplikace.

Registraci může provádět jen osoba, která je oprávněná jednat jménem registrované firmy. 

Při registraci firmy je osobě, která firmu registruje zřízen omezený uživatelský účet, který umožňuje přihlášení do aplikace a provádění úkonů v účtu firmy. Tento účet není plnohodnotným účtem IREW -  je možné jej upgradovat.

Bezprostředně po registraci firmy může administrátor firemního účtu přidávat zaměstnance nebo registrovat nové osoby (autorizace registrované firmy a registrovaných osob je provedena operátorem registru do 3 pracovních dnů od registrace).

Autorizace registrem

Úspěšná autorizace registrovaných subjektů je klíčová pro zařazení do systému IREW. 

Autorizaci se provádí v několika úrovních, porovnáním údajů zadaných při registraci s daty ve všech dostupných registrech a dalších zdrojů.

V případě nejasností kontaktuje operátor subjekt - registrovanou osobu (fyzickou či právnickou) se žádostí o doplňující informace. Operátor může kdykoliv odmítnout autorizovat (registrovat) jakoukoliv právnickou osobu. Pro odmítnutí registrace nemusí sdělovat žádný důvod.

Postup při registraci osob

VAŠE FIRMA

PŘIHLÁŠENÍ / REGISTRACE FIRMY / INSTITUCE

Registrace osoby v registru IREW je možná pouze      

prostřednictvím společnosti nebo instituce - zpravidla

stávajícího zaměstnavatele. Je proto nutné nějdříve zaregistrovat firmu - REGISTRÁTORA

OVĚŘENÍ FIRMY / INSTITUCE

REGISTRACE OSOBY

REGISTRÁTOR může registrovat jakékoliv

osoby, u kterých prověřil jejich identitu podle

originálů osobních dokladů.

OVĚŘENÍ IDENTITY OSOBY

Správce systému autorizuje identitu osoby podle kopií

osobních dokladů uložených v databázi a vystaví osobě

eID Kartu.

Po registraci osoby může REGISTRÁTOR přidat osobu mezi své zaměstnance nebo nemusí. Zaměstnanecký vztah mezi REGISTRÁTOREM (firmou) a registrovanou osobou není podmínkou pro registraci osoby.

Podmínkou pro schválení registrace osoby je odeslání podepsané Žádosti o registraci a fotografie. Tyto dokumenty je možné 

- nahrát do aplikace registru

- odeslat poštou na adresu operátora

Po úspěšné autorizaci a uhrazení poplatku je osobě vytvořen plnohodnotný účet v databázi IREW a vystavena a odeslána identifikační karta.

IREW eID Card osoby je vždy odeslána pouze na adresu REGISTRÁTORA (firmy)

Po registraci firmy není nutné čekat na ověření správcem registru a je možné ihned registrovat osoby. Správce registru ověří vše následně nejpozději do 3 pracovních dnů (zpravidla dříve).

Firma jako REGISTRÁTOR garantuje správnost informací v systému a bere na vědomí, že jakékoliv změny údajů, které jsou uvedeny na IREW eID Card jsou po jejím vystavení zpoplatněny ve výši vystavení nové karty (EUR 30,-)

V případě uvedení nesprávných, chybných nebo zavádějících údajů do registru může být firma jako registrátor z registru trvale vyřazena

Správce systému autorizuje identitu společnosti dle obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, registru plátců DPH a dalších jemu dostupných zdrojů.

bottom of page